زیست بوم

آلودگی محیط زیست در جنگل نوکنده گلستان

خبرگزاری مهر: عدم رعایت و حفظ محیط زیست زیانهای گسترده ای برای جنگلها و مراتع کشور به همراه داشته است

عکس/ ابوطالب ندری