شعر

خدا ... سرودۀ راضیه حق‌شناس

برگرفته از روزنامه اطلاعات

امروز عید است

یک عید زیبا

روزی که آمد

بابا به دنیا

من هم خریدم

یک جفت دستکش

دادم به بابا

تا کرد دستش

خندید امروز

چشمان بابا

از خنده‌‌اش شد

پرنور اینجا

من دست دادم

فردا به بابا

دیدم که شد نرم

دستش، خدایا

 

« راضیه حق‌شناس»

کانون شاهد آمل