پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان کارنامهٔ حرفه‌ای دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

نام‌آوران ایرانی

کارنامهٔ حرفه‌ای دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

دکتر حکمت‌الله ملاصالحی عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، نخستین پژوهشگری است که مباحث عمیق و دشوار مربوط به دانش نوظهور «فلسفه باستان شناسی» را در ایران مطرح کرده‌است. وی در حال حاضر، ضمن تدریس و تحقیق، مسؤولیت سردبیری مجله باستان‌شناسی و مطالعات میان رشته‌ای را به عهده دارد.

 

زادروز: 1329
زادگاه: طالقان
تحصیلات: دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه آتن-یونان
وضع کنونی: دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و سردبیر مجلهٔ «باستان‌شناسی»

 

برخی از سوابق کاری نامبرده که از تارنمای دانشگاه تهران استخراج شده است در پی می‌آید.

 


 کتاب‌ها :
● «جلوه‌های کهن هنر آیینی»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377
● «زیبایی و هنر از منظر وحیانی اسلام»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی و موسسه توسعه پژوهش و دانش، 1378
● «درآمدی بر معرفت شناسی باستان شناسی»، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1382
● «باستان شناسی دین»، زیر چاپ / 1389

 

برخی از مقالات
● «باستان شناسیِ باستان شناسی»، مجلهٔ کیهان فرهنگی، ش. 9، آبان 1371
● «دوران‌گرفتگی»، کیهان فرهنگی، ش. 10، دی 1371
● «قرارگاه وحی»، نامه فرهنگ، س. 3، ش. 1، بهار 1372
● «میراث فرهنگی صیانت یا ...؟ (1)»، کیهان فرهنگی، ش. 3، خرداد 1372
● «میراث فرهنگی صیانت یا ...؟ (2)»، کیهان فرهنگی، ش. 4، تیر 1372
● «میراث داری»، کیهان فرهنگی، ش. 9، آذر 1372
● «فلسفه یا تاریخ فلسفه»، کیهان فرهنگی، ش. 10، دی 1372
● «تمایز و تفاوت فرهنگی»، نامه فرهنگ، س. 3، ش. 4، زمستان 1372
● «تحویل تاریخ به ابزار شناخت»، نامه فرهنگ، س. 4، ش. 1، بهار 1373
● «کشف باستان شناسانه تاریخ»، یادنامه گردهمایی باستان شناسی (شوش)، فروردین 1373
● «میراث جهانشمول عاشورا (1)»، کیهان هوایی، چهارشنبه 29 تیر 1373
● «میراث جهانشمول عاشورا (2)»، کیهان هوایی، چهارشنبه 5 مرداد 1373
● «جمال و جلال در هنر»، کیهان فرهنگی، ش. 9 و 10، آذر و دی 1373
● «داستان وحیانی، مکاشفه مثالی»، ادبیات داستانی، س. سوم، آذر و دی 1373
● «عاشورا (میراث عشق (1)»، کیهان هوایی، چهارشنبه 7 تیر 1374
● «عاشورا (تماشاگه اسرار خدا) (2)»، کیهان هوایی، چهارشنبه 14 تیر 1374
● «ظهور قدسی»، کیهان فرهنگی، ش. 125، بهمن و اسفند 1374
● «معماری و صور جلالی (1)»، کیهان فرهنگی، ش. 129، مهر و آبان 1375
● «معماری و صور جلالی (2)»، کیهان فرهنگی، ش. 130، آذر و اسفند 1375
● «ما و شرایط جدید تاریخی»، نامه فرهنگ، س. هفتم، ش. اول، بهار 1376
● «بسط پذیری فرهنگ: قابلیت ها و ظرفیت ها»، نامه فرهنگ، س. هشتم، ش. اول، بهار 1377
● «نظری به میراث طرح ها و سنت فرش ایرانی»، روزنامه اطلاعات، دوشنبه 12 اردیبهشت 1377
● «قابیلی گری در جهان معاصر (قابیلیسم) (1)»، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 9 مهر 1377
● «قابیلی گری در جهان معاصر (قابیلیسم) (2)»، روزنامه اطلاعات، شنبه 11 مهر 1377
● «شأن معنوی ما در جهان معاصر»، روزنامه اطلاعات، سه شنبه 5 آبان 1377
● «درآمدی بر باستان پژوهی (1)»، باستان پژوهی، س. اول، ش. 1، اردیبهشت 1377
● «درآمدی بر باستان پژوهی (2)»، باستان پژوهی، س. اول، ش. 2، آذر 1377
● «درآمدی بر باستان پژوهی (3)»، باستان پژوهی، س. اول، ش. 3، اسفند 1377
● «درآمدی بر باستان پژوهی (4)»، باستان پژوهی، س. دوم، ش. 4، خرداد 1378
● «اندیشه گفتگو و آرمان تفاهم»، روزنامه اطلاعات، شنبه 15 اسفند 1377
● «میراث فرهنگی»، باستان پژوهی، س. دوم، ش. 5 و 6، آذر 1378
● «موزه، پدیده شرایط جدید تاریخی»، موزه ها، ش. 22، زمستان 1378
● «درآمدی بر فقط تفکر نظری در باستان شناسی ایران»، باستان شناسی نظری (مجموعه مقالات)، به کوشش شهرام زارع، تهران: نویسنده، 1379
● «نوروز، آیین جهانشمول زایش و رویش و رستاخیز»، نخستین همایش نوروز (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان میراث فرهنگی، بهار 1379 (مقاله برگزیده)
● «باستان شناسی، کیمیاگری روی خاک»، مدت (ماهنامه دانشگاه تهران)، ش. 29، آبان 1381
● «تحقیر علوم انسانی و تضعیف انسان و شأن انسان بودن او»، مدت (ماهنامه دانشگاه تهران)، ش. 31، دی 1381
● «میراث فرهنگی و مسئله هویت»، روزنامه اطلاعات، دوشنبه 8 مهر 1381
● «سود و سودا بر خوان میراث یک ملت»، روزنامه اطلاعات، دوشنبه 2 اردیبهشت 1381
● «گسل های تاریخی و رانش های فرهنگی»، روزنامه اطلاعات، سه شنبه 7 بهمن 1382
● «فلسفه باستان شناسی در جهان مدرن»، گاهنامه آوای باستان، ش. دوم، اردیبهشت 1382
● «تأملی در برخی جنبه های بنیادین رابطه فرهنگ و هنر»، نامه فرهنگ، دوره سوم، س. دوازدهم، زمستان 1382
● «موزه وجهی از رویکرد و تحول بنیادین در نظام معرفتی جدید»، موزه ها، ش. 19، پائیز 1383
● «موزه ها و میراث معنوی»، روزنامه اطلاعات، سه شنبه 17 شهریور 1383
● «تیغ و شمشیر آخرین گزینه در فرهنگ ایرانی (گفتگو) (1)»، روزنامه ایران، یکشنبه 25 مرداد 1383
● «امکان بالندگی برای تمدن ایرانی (2)»، روزنامه ایران، دوشنبه 26 مرداد 1383
● «تأملی در مسائل کلان معرفت شناختی باستان شناسی»، فلسفه، دوره جدید، ش. هشتم، بهار و تابستان 1383
● «تأملی در مسئله پیوست ها و گسست های تاریخی»، نامه فرهنگی، دوره سوم، سال چهاردهم، تابستان 1383
● «جهان نما نقش جهان یک ملت در اصفهان»، شرق، دوشنبه 20 تیر 1384
● «جهان نما جغرافیای مدنی است»، شرق، سه شنبه 21 تیر 1384
● «جهان نما یکی از مظاهر گسست از سنت ها»، شرق، چهارشنبه 22 تیر 1384
 

 مقاله‌ها و سخنرانیهای ارائه شده به زبان‌های یونانی و انگلیسی :
● "Encounter as Natural Potentiality of Man"
«مشاهده و دیدار به مثابه یک قابلیت بنیادی آدمی»: همایش فرهنگی دلفوس در یونان، سال 1989، همایش فرهنگی اسلام و غرب
● "The Aspects of Death in the Ancient Mediterranean Civilizations"
«ابعاد مرگ در تمدن های مدیترانه شرق باستان»: ارائه شده در همایش بین المللی تاریخ در یونان – اژه – آتن، سال 1987
● "The Symbolism of Light and Fire in Ancient Greek and Persian World"
«سمبلیسم نار و نور در جهان باستان ایرانی و یونانی»: ارائه شده در همایش دوستی ایران و یونان، آتن، 1986
● "Urn Burial in Ancient Bronze Age of Aegean Sea"
«آداب تدفین در عصر برنز قدیم حوزه اژه»: ارائه شده در کنگره بین المللی باستان شناسی پیش از تاریخ یونان، 1979
● "Eros in Persian Poet .Ο'ερως  ως  Τρóπος  ύπαρξης  στην  περσικη  σονφική  ποίηση"
«عشق در اشعار پارسی»: ارائه در بنیاد اوناسیس، آتن، 2001
● "Ritualization as Representation Power in Prehistoric Societies of Iran and Aegean Sea"
«آیینی شدن به مثابه بازنمود قدرت در جوامع پیش از تاریخ ایران و حوزه اژه»: ارائه شده در دومین همایش بین المللی طبقه و قدرت در تاریخ تمدن، روسیه، سن پطرزبورگ، 2002
 
 ترجمه :
● «مفهوم دین در اندیشه الیاده»، ستیلوس پاپاالکساندروپولوس، کیهان فرهنگی، ش. 6، شهریور 1373
● «تقدیر فرهنگ»، نیکلای بریادف، کیهان فرهنگی، ش. 121، خرداد و تیر 1374
● «معارضه دین و فلسفه»، نیکلای بریادف، نامه فرهنگ، س. 5، ش. 2، تابستان 1374
● «فلسفه وجودی، تجربه معنوی و انسان متعالی»، نیکلای بریادف، نامه فلسفه، ش. 3، 1379

کسب جوائز :
● مقاله برگزیده در همایش نقش موزه ها در توسعه فرهنگی، موزه ملی ایران، 1377
● جایزه نخست گرایش مقاله های فرهنگی و هنری دومین جشنواره مطبوعات، 1373
● لوح افتخار و قلم بلورین در گرایش مقاله فرهنگی وهنری ششمین جشنواره مطبوعات، 1377


  سوابق اجرایی و مدیریتی :
● ریاست موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 1368
● عضو شورای عالی برنامه ریزی معاونت آموزشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1372
● ریاست پژوهشکده اندیشه و هنر اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1373
● عضو شورای آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی دانشکده هنر دانشگاه شاهد  1373
● مشاور عالی بنیاد سینمایی فارابی   
● عضو هیأت تحریریه فصلنامه نگره دانشکده هنر دانشگاه شاهد     
● عضو شورای موزه های دانشگاه تهران 1384
● سردبیر مجله «باستان شناسی» دانشگاه تهران و جهان دانشگاهی 1384
● عضو واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید