پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشار کتاب «چین-اویغورشناسی (برپرهای سیمرغ تا سرزمین چین)»

کتاب‌

انتشار کتاب «چین-اویغورشناسی (برپرهای سیمرغ تا سرزمین چین)»

کتاب «چین-اویغورشناسی (برپرهای سیمرغ تا سرزمین چین)» نوشتهٔ استاد «نادره بدیعی» به زيور طبع آراسته شد. نویسنده سوتیترکتاب را ازشعرعطارنیشابوری گرفته که درصفحهٔ نخست کتاب هم چاپ شده با این مضمون:

ابتدای کارسیمرغ ای عجب
جلوه گربگذشت برچین نیم شب

نویسنده درمقدمه ،عنوان کرده که این کتاب پنجمین کتاب ازسلسله مباحث اویغورشناسی است که اوبرای اولین باردرایران عنوان کرده ومنتشرشده است.

قبلاکتاب فرهنگ واژه های فارسی درزبان اویغوری چین وموسیقی ایرانی درچین  راازاودیده بودیم ودوکتاب دیگررا هم که اززبان اویغوری برای اولین باربه فارسی ترجمه کرده که بایدپارسال منتشرمی شد که به دلایلی چاپ آن به امسال موکول شد.

این کتاب تازه، پنجمین اثرنادره بدیعی درزمینه ی نفوذ فرهنگ ایران درمیان اویغوران چین است که حاصل سه سال اقامت اودرچین و دوبارسفربه شین جیان چین است که به اهل قلم ومحققانی که درباره ی فرهنگ ایرانی تحقیق می کنندفرصتی مغتنم را می دهد که درحوزه ی نفوذفرهنگ وزبان فارسی درچین اطلاعات جامع ومفصلی راکسب کنند.

کتاب چین-اویغورشناسی شامل ۹ بخش می باشد که پس ازمقدمه ، اولین مقاله درباره ی سفرش به شین جیان است که ایالت غربی چین می باشد وقوم ترک زبان اویغوردرآن زندگی می کنند و شهرهای کاشغر، تورپان، آذرکند، یارکندو..ازجمله شهرهای این ایالت است ونویسنده دیده ها وشنیده های خود را ازشین جیان می گوید و درادامه بحثی مفصل درباره ی خط وزبان اویغوری کرده که خطی شبیه خط فارسی و آوانگاری فارسی می‌باشد.

بخشهای دیگرکتاب معرفی یک شاعراویغوروترجمه ی چندشعراواززبان اویغوری به فارسی می باشد که نادره بدیعی اشعار او را ترجمه ی شعربه شعرکرده است، بخش دیگرمبحثی درباره ی شیان فی ملکه ی ایرانی چین است که شمه ای اززندگی او را بعد از تحقیقات میدانی، دراین کتاب به چاپ رسانده است.
بخش دیگر ترجمه ای از زندگی وتاریخ وفرهنگ تاجیکان چین است که ازکتاب تاریخ ملیتها درشین جیان ترجمه شده و بخش دیگر تحقیقات میدانی نادره بدیعی درتاشقورقان شهرتاجیکی چین است که به طورمفصل به جامعه شناسی تاجیکان چین پرداخته است.

بخش دیگربه نقد کتاب نی نامه ی جامی با تصحیح دکترمظفربختیاراختصاص یافته و ضمن نقد و بررسی کتاب، بازهم اززبان اویغوری مطالبی را درباره ی جامی ترجمه کرده است.

بخشهای دیگرکتاب به نفوذ ادبیات فارسی اختصاص داردکه مطلب اول، اولین کتاب هایی راکه اززبان فارسی به چینی ترجمه شده دربرمی گیرد ومطلب دیگردرباره ی نفوذ زبان وفرهنگ ایرانی درچین است که درباره ی آن مفصلا نوشته است.

کتاب دربرگیرنده ی عکسهای جالب و استثنایی اززندگی و مردم اویغور و تاجیک است که چاپ رنگی هم شده است و روی جلد کتاب هم تصویردو بانوی اویغور رادراتاق خانه شان نشان می دهد که دراین تصویرمی توان لباس محلی زنان اویغور،پشتی ها وقالی دست باف،شیرینی محلی،نحوه ی معماری وصنایع دستی اویغوران رادید.

دراینجا نظری داریم به بخشهایی ازمقدمه ی نویسنده ی کتاب که دیدگاه های اورادرباره ی تحقیقات ۲۵ ساله اش درباره ی تاریخ وفرهنگ اویغوران ونفوذوتاثیرگذاری فرهنگ ایرانی رادراین ۵ جلد کتاب ،به وضوح نشان داده است.

نادره بدیعی می نویسد: "کتابی راکه هم اینک دردست دارید، پنجمین کتاب از زنجیرهٔ کتاب‌های چین-اویغورشناسی من است که به چاپ رسیده است وامروز شادمانم که باری گران را که بردوش گرفته بودم به انجام وسرانجام رساندم و تا آنجا که درتوانم بود توانستم این بایستهٔ فرهنگی خود را به جای آورم که اگرچنین باشد مایهٔ سرافرازی من درپیشگاه فرهنگ سترگ و انسان ساز ایرانی وهمهٔ هم میهنان ارجمندم خواهد بود"

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه