سه شنبه, 08ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی واژگان فارسی را به کار گیریم 42

زبان پژوهی

واژگان فارسی را به کار گیریم 42

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 64، سال نهم، آذر و دی 1389، رویه 49


واژگان برابر فارسی پیشنهادی خوانندگان و شورای نویسندگان «خواندنی»


آرم = نماد
شوکه شدن = یکه‌خوردن
اکران (سینما/ تئاتر) = پرده
بیوایمپلنت (پزشکی) = زیست کاشت/ زیست پیوند/ زنده‌کاشت
متد = روش
فایل = پرونده
اورژینال = اصل
اسپری = افشانه
خاصع = فروتن
شاق = سخت
شکر = سپاس
شاکر = سپاس‌گزار
شامخ = بلند
شامل = دربردارنده / دربر گیرنده
شان = بزرگی / شکوه
شاهد = گواه
شباهت = همانندی
شبهه = بدگمانی
شجاعت = دلیر
شدید = سخت
شر = بد
شرارت = بدی
شروع = آغاز
صدر = بالا
صدمه = آسیب
صراحت = آشکار
صراط = راه
صراط مستقیم = راه راست
صعود = فرار رفتن/ بالا رفتن
صفه = ایوان / سکو
صلح = آشتی
صله‌رحم = نیکی به نزدیکان
صلیب = چلیپا
صمد = بی‌نیاز
ضعف = سستی/ ناتوانی
ضعیف = ناتوان
ضمیر = درون
ضمیمه = پیوست
ضیافت = میهمانی
صولت = شکوه
صیانت = نگاهداری/ پاسداری
صید = شکار
صیاد = شکارچی
صیقل = پرداخت
عار = ننگ
عاریت = وام
عاصی = سرکش
عصیان = سرکشی
عاطفه = مهر
عاطل = بی‌کاره
عاقبت = فرجام
عاقل = دانای خردمند
عالِم = دانشمند
عالَم = جهان/ گیتی
عامل = مزدور
عامه = توده
عبادت = نیایش
عبث = بیهوده
عبرت = پند/ اندرز
غارت = تاراج/ دستبرد
غاصب = ستاننده به زور
غافل = ناآگاه/ نادان
غالب = پیروز/ چیره
غالبا = بیش‌تر
غایب = پنهان
غایت = پایان/ انجام
غایی = پایانی
غرامت = تاوان
غذا = خوراک
فراست = زیرکی/ هوشیاری
فراق = جدایی
فرج = گشایش
فرح = شادمانی
فرض = انگار
فرضاً = به گمان/ به انگار
فساد = تباهی
فاسد = تباه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه