شنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ انتشارات مرکز پژوهش های کاربردی

کتاب‌

انتشارات مرکز پژوهش های کاربردی

برگرفته از فر ایران

انتشارات مرگز پژوهش های کاربردی
-- « شهرستان » ، یگان مناسب برای رسیدن به مشارکت ملی در امر اداره امور ملی - دکتر هوشنگ طالع – تهران – پاییز 1379
-- اقتصاد ایران – تنگنا ها و راه حل ها – فرهاد طالع – تهران – زمستان 1380
-- حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) - دکتر هوشنگ طالع ، عبدالله مراد علی بیگی – تهران – بهار 1381
-- دولت کوچک - دکتر هوشنگ طالع – تهران - مهر ماه 1387

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه