چهارشنبه, 29ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله انتشار مجله «جستارهای ادبی ـ شمارۀ 16»

مجله

انتشار مجله «جستارهای ادبی ـ شمارۀ 16»

برگرفته از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

معرفی: مرتضی قاسمی
 
شانزدهمین شمارۀ مجلۀ جستارهای ادبی، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با موضوع و محتوای ادبیات تعلیمی منتشر شد. این فصلنامه به مدیرمسئولی دکتر محمدجواد ضیغمی و سردبیری دکتر اصغر دادبه، عضو شورای علمی گروه برون‌مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، منتشر می‌شود و دربردارندۀ مقالاتی در تمامی موضوعات ادبی و زبانی فارسی است. در این شماره از مجلۀ جستارهای ادبی این عناوین به چشم می‌خورد:
    «از دوزخیان بپرس: در باب اعراف و اعرافیان در ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی»، حسن جعفری‌تبار؛ «وجه ایدئولوژیک اندیشۀ آرمان‌شهری در شعر تعلیمی فارسی و بازتولید ساختار استبداد ایرانی»، اصغر دادبه ـ سالور عوض ملایری؛ «شادی‌گرایی و جنبه‌های تعلیمی آن در غزلیات شمس»، علی دهقان ـ جواد ضیغمی؛ «تحول و تطور مفهوم فقر در آثار عرفای اسلامی»، مسعود سپه‌وندی؛ «عرفان و تعلیم و تربیت کودکان»، قدمعلی سرّامی؛ «نگاهی به آموزه‌های تعلیمی شیخ نجم‌الدین کبرا در آثار عرفانی او»، عبدالحسین طریقی ـ زهره جعفری؛ «درد و درمان صفرا و صفراوی در ادب پارسی»، ملیحه متغیر؛ «فانتزی در مثنوی معنوی»، مریم مجیدی ـ ماهرخ قریب.
    درآمد این شماره از فصلنامۀ جستارهای ادبی در موضوع مقایسۀ شعر و شعرگونگی و تفاوت‌های این دو، به قلم دکتر اصغر دادبه، سردبیر مجله است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه